Korvis 0 kaupad
Esileht Allahindlused Uued tooted Kohaletoimetamine Teenindus Meist Tellimuse informatsioon Kontaktid
Esileht / Privaatsuseeskirjad

SIA Infinitas privaatsuspoliitika

SIA Infinitas privaatsuspoliitika (edaspidi – privaatsuspoliitika) eesmärk on anda füüsilistele isikutele teavet isikuandmete töötlemise, töötlemise eesmärgi ja aluse, töötlemise tähtaja, isikuandmete saajate kategooriate, isikuandmete kaitse ja andmesubjektide õiguste kohta oma isikuandmetega tutvuda. 

Vastutav töötleja ja tema kontaktandmed 

Isikuandmete vastutav töötleja on SIA Infinitas, rg-kood 40103330966, kõik kontaktandmed on saadaval veebisaidil www.gpro.ee.

SIA Infinitas andmekaitsespetsialistiga saate ühendust võtta ja isikuandmete töötlemise kohta küsimusi esitada järgmisel e-posti aadressil: [email protected] 

Isikuandmed ja nende hankimine

Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (edaspidi – andmesubjekt) kohta, potentsiaalse/praeguse/endise kliendi, kliendi käendaja, pärija, maksja, nende isikute esindaja, kontaktisiku, muu krediteerimisega seotud kolmanda isiku kohta, sh maksevõimekuse hindamise protsessis (näiteks kolmandate isikute andmed kliendi esitatud dokumentides) ja muudes andmetöötlusprotsessides, SIA Infinitas koostööpartnerite (sh potentsiaalsete koostööpartnerite), nende esindajate või tegelike omanike, SIA Infinitas vabade ametikohtade kandidaatide, SIA Infinitas korraldatud konkursi osalejate kohta. 

Isikuandmete kategooriad, mida SIA Infinitas peamiselt kogub ja töötleb, on järgmised (loetelu ei ole ammendav):

 • isikut tõendavad andmed, nt nimi, perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, isikut tõendava dokumendi andmed (näiteks passi koopia, ID-kaart) kodakondsus;

 • kontaktandmed, nt aadress, telefoninumber, e-posti aadress;

 • erialased (töökoha) andmed, nt andmed tööandja, tööstaaži kohta;

 • andmed seotud isikute kohta, nt andmed ülalpeetavate arvu, pärijate ja muude seotud isikute kohta;

 • finantsandmed, nt andmed isikule kuuluva vara, tehingute, kohustuste, sissetuleku ja selle allika, kuupalga ja muude regulaarsete või ebaregulaarsete sissetulekute, rahaliste kohustuste, (rahalise) sissetulekuallika kohta;

 • suhtlusandmed, mida kogutakse juhul kui andmesubjekt külastab SIA Infinitas kauplust või veebisaiti www.gpspro.lv või suhtleb SIAga Infinitas telefoni teel, elektrooniliselt, uudiste ja muude sidevahenditega, näiteks sotsiaalmeediaga, seotud andmed, mis on saadud juhul kui, kui andmesubjekt külastab SIA Infinitas veebisaite või võtab SIAga Infinitas ühendust;

 • teenusega seotud andmed, nt lepingute täitmine või täitmata jätmine, tehtud tehingud, sõlmitud ja kehtivuse kaotanud lepingud, esitatud taotlused, nõuded ja kaebused, intressid, teenustasud,

 • andmed mängudes ja kampaaniates osalemise kohta, nt mängude või kampaaniate käigus võidetud auhinnad.

SIA Infinitas kogub isikuandmeid:

 • andmesubjektidelt endilt;

 • andmesubjektide esindajatelt;

 • SIA Infinitas koostööpartneritelt (näiteks kaupade/teenuste müüjatelt, konkursi korraldajatelt);

 • andmesubjektide kreeditoridelt;

 • krediidiasutustelt arvelduste haldamisel;

 • õiguskaitseasutustelt, kohtutelt, pankrotihalduritelt, kohtutäituritelt, notaritelt.

Isikuandmete töötlemise eesmärgid

 • Taotluste (kaupade ostu- või laenutaotluste) vastuvõtmine ja töötlemine, samuti SIA Infinitase poolne teenuste osutamine;

 • lepingute/kokkulepete jms dokumentide koostamine, töötlemine ja täitmine (õigussuhete loomine, muutmine või lõpetamine);

 • andmesubjektiga suhtlemine, sealhulgas SIAga Infinitas seotud mis tahes muudatustest teatamine, SIA Infinitas teenustega ja/või vastastikustest lepinguliste suhete teabe edastamine;

 • teenuse osutamise tagamine ja parandamine, teenuse kvaliteedi tagamine;

 • turu-uuringute tegemine, statistika kogumine;

 • teenuste pakkumine klientidele (turundustegevused), kampaaniate ja/või konkursside korraldamine;

 • uute teenuste väljatöötamine;

 • SIA Infinitas/koostööpartneri teenuste/toodete reklaam telefoni teel, sh SMSi, e-posti, posti, veebilehtede, mobiiliteenuste kaudu, sh saadetud pakkumise kohandamine andmesubjekti huvidele;

 • uue tehnoloogia kasutuselevõtt ja tegevuse alalhoid, et täita andmesubjekti tuvastamise, ebaseadusliku tegevuse tõkestamise, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamist käsitlevate õigusaktide nõudeid;

 • arveldamise haldamine;

 • asjaajamise korraldamine;

 • esildiste/taotluste/pretensioonide jms dokumentide vastuvõtmine ja töötlemine, sh vastuste esitamine;

 • nõudeõiguste loovutamine;

 • avalike registrite seire;

 • koostöö tagamine koostööpartneritega, sh koostöö tagamiseks ja teenuste osutamiseks vajaliku teabe edastamine/vastuvõtmine;

 • äritegevuse audit, planeerimine, arvestus ja analüüs;

 • äritegevuse aruannete ja ülevaadete koostamine ja esitamine;

 • riigiasutuste (sh õiguskaitseasutuste) nõuete täitmine seadusega kehtestatud korras;

 • kahjustatud või vaidlustatud õiguste või seadusega kaitstud huvide kaitse, sh nõudeõiguste teostamine, tõendite säilitamine andmesubjektiga toimuva võimaliku vaidluse korral;

 • ebaseadusliku tegevuse tuvastamine ja ennetamine, samuti sellest asjaomastele asutustele teatamine;

 • õigusaktides (näiteks raamatupidamist reguleerivad dokumendid) sätestatud kohustuste täitmine;

 • vastutustundliku krediteerimise ning vastutustundliku ja ausa laenamise soodustamisele kaasaaitamine.

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus

SIA Infinitas töötleb isikuandmeid, tuginedes isikuandmete töötlemise järgmistele õiguslikele alustele:

 • andmesubjekti isikuandmete töötlemiseks antud andmesubjekti nõusolek;

 • lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks;

 • kehtivates õigusaktides sätestatud SIA Infinitase kohustuste täitmiseks;

 • õiguspärased (õigustatud) huvid – SIA Infinitase õiguslikest suhetest või õigusaktidest tulenevate SIA Infinitase õiguspäraste (õigustatud) huvide tagamiseks.

SIA Infinitase õiguspärased (õigustatud) huvid on järgmised:

 • õigusaktides sätestatud nõuete kohaselt äritegevuse elluviimine, sh otseturunduse tegemine;

 • arvelduste haldamine;

 • kliendiuuringute tegemine;

 • õigussuhete ja lepinguliste kohustuste täitmise tagamine;

 • äritegevuse käigus kogutud teabe säilitamine teatud aja jooksul;

 • teenuste väljatöötamine ja arendamine;

 • teenuste kvaliteedi tagamine ja parandamine, samuti teenindusprotsessi tagamine;

 • läbirääkimiste pidamine võimaliku koostöö üle ja koostöölepingu vormistamine/koostamine, samuti selle sõlmimine;

 • SIA Infinitas andmetöötlusega seotud füüsiliste isikute andmetöötluse arvestus (SIA Infinitas koostööpartnerite töötajate arvestus);

 • ebaseadusliku tegevuse (sh pettuste) seire ja ennetamine;

 • õiguskaitseasutustesse ja kohtutesse oma kahjustatud või vaidlustatud õiguste või seadusega kaitstud huvide kaitseks pöördumine;

 • SIA Infinitas juhtimis-, finants- ja äriarvestuse ning -analüüsi tagamine;

 • dokumentide säilitamine;

 • SIA Infinitas krediidiriski haldamine.

Isikuandmete töötlemine ja vastuvõtjate kategooriad 

Isikuandmete töötlemine toimub Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määruse (EL) 2016/679

(füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta) (isikuandmete kaitse üldmäärus) (edaspidi – määrus) ning muude andmekaitse ja -töötluse valdkonnas kehtivate õigusaktide kohaselt, arvestades ettevõttele SIA Infinitas mõistlikult kättesaadavaid organisatsioonilisi, rahalisi ja tehnilisi vahendeid. 

SIA Infinitas võib andmesubjekti isikuandmeid avaldada:

 • SIA Infinitas grupi struktuuriüksustele (halduslikel ja turunduslikel eesmärkidel); ·

 • SIA Infinitas koostööpartneritele, kellega koos SIA Infinitas pakub ühise kaubamärgiga tooteid ja teenuseid (selliste teenuste ja toodete pakkumiseks, samuti selliste toodete turustamiseks ja reklaamimiseks);

 • riigiasutustele ja teistele institutsioonidele/asutustele, kes täidavad vastavaid seadustega sätestatud funktsioone;

 • volitatud revidentidele/audiitoritele, õigus- ja finantsnõustajatele;

 • SIA Infinitas palgatud isikuandmete töötlejatele, kes pakuvad teenuste osutamisel SIA-le Infinitas vastavat tuge;

 • avalike registrite haldajaile;

 • inkassofirmadele, krediidiajaloo uurimise (krediidiinfo) büroodele ja muudele kolmandatele isikutele, kellele SIA Infinitas saab oma õigusi ja kohustusi üle anda.

SIA Infinitas võib isikuandmeid avaldada muudele kolmandatele isikutele (sõltumatutele töötlejatele) järgmistel juhtudel:

 • andmetöötlus on vajalik lepingu sõlmimiseks ja/või täitmiseks;

 • andmetöötlus on sätestatud õigusaktides, mida SIA Infinitase tegevuses kohaldatakse;

 • saadud on andmesubjekti nõusolek;

 • andmete avaldamine on vajalik SIA Infinitas kahjustatud või vaidlustatud õiguste või seadusega kaitstud huvide kaitseks.

Isikuandmete profiilianalüüs, automatiseeritud otsuste tegemine ja äripakkumiste saatmine

 • Isikuandmete profiilianalüüs

Profiilianalüüs on isikuandmete mis tahes automaatne töötlemine, mis viiakse ellu eesmärgiga hinnata/analüüsida andmesubjektiga seotud konkreetseid isiklikke aspekte, nt andmesubjekti majanduslik olukord, isiklikud soovid, huvid, elukoht. Profiilianalüüsi kasutatakse analüüsi tegemiseks kliendi nõustamisel, otseturunduse eesmärgil, automatiseeritud otsuste tegemiseks, nt krediidivõimelisuse hindamisel, riskijuhtimisel, pettuste ärahoidmisel tehingute jälgimisel ning see põhineb SIA Infinitase õigustatud huvidel, juriidiliste kohustuste täitmisel, lepingu täitmisel või andmesubjekti nõusolekul.

Turunduseesmärkidel kasutab SIA Infinitas isikuandmete automaatse analüüsi tööriistu, sealhulgas andmesubjekti andmete profiilianalüüsi. SIA Infinitas rühmitab andmesubjekti andmeid ja teeb asjaomast analüüsi vastavalt ostetud kaubale, maksekorrale ja muudele kriteeriumidele, võttes arvesse andmesubjektile omaseid muid tunnuseid (nt sugu, sünniaeg, elukoht jne). 

SIA Infinitas teeb andmete profiilianalüüsi ka selleks, et anda teatud kliendikategooriatele (näiteks kliendid, kes tähistavad teatud ajal oma sünnipäeva) eeliseid. 

SIA Infinitase teostatavad andmesubjekti andmeanalüüsi ja profiilianalüüsi tegemise toimingud ei mõjuta õiguslikult andmesubjekti, kuna sellise tegevuse tulemusena ei tee SIA Infinitas andmesubjektile siduvaid otsuseid. 

Kui andmesubjekt soovib siiski esitada vastuväiteid oma isikuandmete automatiseeritud rühmitamise ja analüüsi (profiilianalüüsi) vastu, on tal õigus esitada vastuväiteid andmete automatiseeritud töötlemisele, sh profiilianalüüsile, teavitades sellest SIA-d Infinitas e-posti aadressil [email protected] või telefonil nr: 27 057 057. 

Andmesubjekt, kellel on isikuandmete profiilianalüüsi asjus vastuväiteid, peaks olema teadlik, et SIA Infinitas ei saa teavitada andmesubjekti SIA Infinitas hetkepakkumistest ega eelistest, st allahindlustest, uudistest ja muudest turundustegevustest.

 • Kaubandussõnumi saatmine

Andmesubjektid, kes on esitanud oma isikuandmed ja avaldanud soovi saada teavet SIA Infinitas aktuaalsete pakkumiste – allahindluste, uudiste ja muude turundustegevuste kohta, ei esita vastuväiteid sellele, et nimetatud eesmärgi saavutamiseks võtavad SIA Infinitas esindajad andmesubjektiga ühendust, kasutades selleks üldkasutatavaid elektroonilisi sideteenuseid (e-post, telefon (telefonikõned ja/või SMS)). 

Andes oma nõusoleku otseturunduse eesmärgil andmesubjekti isikuandmete kasutamiseks, on andmesubjektil õigus sellisest andmetöötlusest igal ajal keelduda sellises ulatuses, mis on seotud otseturundusega. 

SIA Infinitas võib oma teenuseid pakkuda olemasolevatele klientidele, lähtudes õigustatud huvidest.

Isikuandmete säilitamise kestuse kriteeriumid

SIA Infinitas säilitab isikuandmeid seni, kuni eksisteerib vähemalt üks järgmistest kriteeriumidest:

 • SIA Infinitas või andmesubjekt saab oma õigustatud huve realiseerida, näiteks esitada vastuväiteid või esitada kohtusse nõue, esitada kreeditori nõude – asi ei ole aegunud;

 • isikuandmete säilitamiseks on seadusest tulenev kohustus, näiteks õigusaktides määratletud ettevõtte

 • õigustus dokumentide säilitamiseks;

 • kehtib isikuandmete töötlemise nõusolek, näiteks andmesubjekti nõusolek kaubandussõnumi saatmiseks.

Andmesubjekti õigused

Andmesubjektil on järgmised õigused:

 • tutvuda oma isikuandmetega, mis on SIA Infinitas valduses;

 • nõuda SIA Infinitas valduses olevate ebatäpsete isikuandmete parandamist;

 • määruses nimetatud juhtudel taotleda andmetöötluse piiramist;

 • põhjendatud juhtudel taotleda isikuandmete kustutamist;

 • kui andmeid töödeldakse ainult nõusoleku alusel, oma nõusolek igal ajal tagasi võtta (nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta tagasivõtmiseni teostatud andmetöötluse seaduslikkust);

 • esitada andmesubjekti eriolukorraga seotud põhjustel igal ajal vastuväiteid oma isikuandmete sellisele töötlemisele, mis põhineb SIA Infinitas õigustatud huvil.

Oma isikuandmete töötlemise ja õiguste teostamise taotluse (esitades vastuse saamise postiaadressi) võite esitada järgmiselt:

 • allkirjastatud avaldusena kas isiklikult või posti teel;

 • elektrooniliselt, saates e-kirja ja allkirjastades selle turvalise elektroonilise allkirjaga.

SIA Infinitas hindab laekunud päringut ja annab kehtivate õigusaktide kohaselt vastuse. 

Vastuväidete korral võtab SIA Infinitas kõik mõistlikud ja vajalikud meetmed nende lahendamiseks, vastasel juhul on andmesubjektil õigus pöörduda järelevalveasutuse poole, milleks on riiklik andmebüroo, kontaktandmed leiate siit: http://www.dvi.gov.lv/lv/funkcijas/kontaktinformacija/.

Privaatsuspoliitika uuendamine 

SIA-l Infinitas on õigus privaatsuspoliitikat uuendada ja seda täiendada. Sellel veebisaidil on kehtiv privaatsuspoliitika alati kättesaadav.

KÜPSISEPOLIITIKA

Selleks et kasutada seda veebisaiti oma brauseri küpsiste abil, peate nõustuma meie küpsiste kasutamisega vastavalt käesolevale poliitikale. Kui te ei soovi küpsiseid kasutada, saate need oma veebibrauseris keelata.

See poliitika moodustab meie privaatsuspoliitika osa ja selles selgitatakse järgmist:

● mis on küpsis;

● mis eesmärgil küpsiseid kasutatakse;

● mis on kohalik salvestusruum;

● mis on kolmanda osapoole küpsised;

● kuidas küpsiseid blokeerida või kustutada.

MIS ON KÜPSIS?

Küpsised on väikesed ajutised andmefailid, mis salvestatakse teie sirvimisseadmesse (arvuti, telefon, tahvelarvuti jne) iga kord, kui veebisaiti külastate. Küpsised võimaldavad veebisaidil salvestada teie seadmesse teavet, mis on vajalik veebisaidi teatavate funktsioonide toimimiseks.

Kui teie seadmes luuakse küpsis, salvestatakse järgmine teave:

● küpsise loonud veebisaidi aadress (domeen);

● küpsiste säilitamise kestus (mõnest minutist mitme aastani);

● küpsiste sisu.

Saate oma veebibrauseri igal ajal konfigureerida, et takistada teatud veebisaitidel küpsiste kasutamist. Lisaks saate kustutada varem salvestatud küpsised.

MILLEKS KÜPSISEID KASUTATAKSE?

● Kohustuslikud küpsised. Tehnilised küpsised, mis aitavad hallata teie liikumist veebisaidil või tagada teie süsteemis viibimine. Neid blokeerides võivad mõned veebisaidi osad toimida talitlushäiretega.

● Isikupärastamise küpsised. Neid on vaja kasutaja teatavate valikute meelespidamiseks.

● Analüütilised küpsised. Need küpsised aitavad meil ja kolmandatel osapooltel registreerida, kust veebisaiti külastatakse ja kuidas kasutajad sellega suhtlevad, et saaksime koostada analüütilisi andmeid, mis aitavad parandada veebisaidi struktuuri ja sisu.

● Reklaamiküpsised. Neid küpsiseid kasutatakse veebisaidile paigutatud reklaamide, nende sisu ja sageduse haldamiseks.

● Kasutajate harjumustele kohandatud reklaamiküpsised. Need küpsised aitavad jälgida teie sirvimisharjumusi, et luua teile asjakohaste reklaamidega profiil.

● Sotsiaalse jagamise küpsised. Küpsised, mis on vajalikud sotsiaalvõrgustikesse sisselogimiseks ja sisu jagamiseks.

MIS ON KOHALIK SALVESTUSRUUM?

Kohalik salvestusruum on fail, mille veebisait teie seadmes loob. Küpsised on kohaliku salvestusruumi vaid üks liikidest, kuid on ka teisi. Neid on oluline teada, et saaksite need blokeerida või nende salvestatud andmed kustutada.

● Brauseri kohalik salvestusruum. Mõned veebisaidid salvestavad andmeid brauseri seansimällu (sessionStorage) ja kohalikku salvestusruumi (localStorage); seansimälu salvestab andmed ajutiselt, samas kui kohalik salvestusruum salvestab andmed alaliselt. Tühjendades brauseri ajaloo, saate need kustutada.

● Flash’i (poolpüsimälu) kohalik salvestusruum (flash’i kohalikud jagatud objektid). Flash on brauseri pistikprogramm, mida kasutatakse veebisaitide täiustamiseks interaktiivse ja multimeediumilise sisuga. Flash võib teie seadmesse andmeid salvestada.

● Silverlight’i kohalik salvestusruum (isoleeritud objektid). Silverlight on brauseri pistikprogramm, mida kasutatakse veebisaitide täiustamiseks interaktiivse ja multimeediumilise sisuga. Silverlight võib teie seadmesse andmeid salvestada.

● Veebi majakaskanal on jälgimismeetod, mille aluseks on veebisaidiga integreeritud pilt. Kui teie brauser loob selle allalaadimiseks ühenduse serveriga, kus pilt asub, siis teie juurdepääsu jälgitakse. Mõnikord on veebi majakaskanalid väga väikesed või läbipaistvad pildid, mistõttu kasutajad ei märka neid.

MIS ON KOLMANDATE OSAPOOLTE KÜPSISED?

Paljud veebisaidid sisaldavad võimalusi/funktsioone, mida pakuvad kolmandad osapooled, näiteks:

● analüütilised andmed veebisaidi kasutamise kohta,

● interaktiivsed kaardid,

● video- ja multimeediaelemendid,

● sotsiaalmeedia jagamisnupud,

● reklaamid.

Nende funktsioonide pakkujad võivad kasutada teie sirvimisharjumuste jälgimiseks ja teie huvidele kohandatud reklaamidega profiili loomiseks küpsiseid ja kohalikku salvestusruumi.

Mõned neist funktsioonidest jälgivad teie sirvimisharjumusi, et luua teie huvide kohane profiil ja näidata teile asjakohaseid reklaame. Küpsised ja kohalik salvestusruum on tööriistad, mis aitavad koguda teavet teie sirvimisharjumuste kohta.

KUIDAS KÜPSISEID BLOKEERIDA VÕI KUSTUTADA?

Enamik veebibrausereid võimaldab teil küpsiste kasutamine täielikult keelata. Samuti võimaldavad need domeenide/veebisaitide seatavad küpsised kustutada. Seda käsitlev teave on saadaval teie brauseri abilehel.

See teave on kättesaadav ka veebibrauseri võrgutoe lehtedel:

● Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=et

● Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/block-enable-or-allow-cookies

● Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

● Safari: https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=en_US&locale=en_EN

● Safari IOS-operatsioonisüsteem: https://support.apple.com/en-us/HT201265

● Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

Teatavat teavet võidakse salvestada teie brauseri kohalikku salvestusruumi, Flash’i ja Silverlight’i kohalikku salvestusruumi. Kuidas kustutada:

● brauseri kohaliku salvestusruumi kustutamiseks kustutage brauseri ajalugu;

● teavet Flashi kohaliku salvestusruumi kustutamise kohta leiate Adobe’i abilehtedelt: http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html.

Google Analyticsi küpsiste kasutamise keelamiseks toimige järgmiselt:

● Google Analyticsist loobumiseks kasutage brauseri pistikprogrammi; selle saab alla laadida aadressilt https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Kui vajate muu sirvimistarkvaraga seoses abi või kui teil on muid küsimusi sellel veebisaidil kasutatavate küpsiste kohta, võtke meiega ühendust e-posti aadressil [email protected].

Pidage meeles: küpsiseid blokeerides võib teatavate teenuste või funktsioonide töö olla häiritud.